Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

Společnost CalorTech s.r.o. (organizační složka), se sídlem

Kydlinovská 741/72, 500 02 Hradec Králové,

IČ: 27477681 , DIČ: CZ27477681 , je od 20.června 2005 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21341 , (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

3.1 přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy na e-shopu, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

3.2 obchodní partner (velkoobchodník,výrobce, autorizovaný servis)

3.3 veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

4.1 adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

4.2 popisné údaje (např. bankovní spojení)

4.3 další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

4.4 údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného

souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem

personálních řízení aj.)

5. Kategorie subjektů údajů

5.1 zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)

5.2 zaměstnanec správce

5.3 dopravce

5.4 dodavatel služby

5.5 jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

5.6 uchazeč o zaměstnání

6. Kategorie příjemců osobních údajů

6.1 výrobci a velkoobchodníci

6.2 autorizovaný servis

6.3 finanční ústavy

6.4 veřejné ústavy

6.5 zpracovatel

6.6 státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy v rámci států EU

7. Účel zpracování osobních údajů

7.1 účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

7.2 jednání o smluvním vztahu

7.3 plnění smlouvy

7.4 ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

7.5 archivnictví vedené na základě zákona

7.6 výběrová řízení na volná pracovní místa

7.7 plnění zákonných povinností ze strany správce

7.8 ochrana životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce (tj. CalorTech s.r.o.) v jeho sídle jednotlivými

pověřenými zaměstnanci příp. zpracovatelem.

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů,

zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního nebo zákonného vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů .

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů,

kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

 V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 10.1 subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

 10.2 zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro

 provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 10.3 zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

 10.4 zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 10.5 zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 10.6 zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů

11.1 V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na

přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

11.1.a účelu zpracování

11.1.b kategorii dotčených osobních údajů

11.1.c příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

11.1.d plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

11.1.e veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů

11.1.f pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému

rozhodování, včetně profilování

11.2 Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.2.a požádat správce o vysvětlení.

11.2.b požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování,

provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů

11.2.c je-li žádost subjektu údajů podle odstavců 11.1 shledána oprávněnou, správce odstraní

neprodleně závadný stav

11.2.d nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavců 11.1, má subjekt údajů právo

obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů

11.2.e postup podle odstavců 11.1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na

dozorový úřad přímo

11.2.f správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující

náklady nezbytné na poskytnutí informace

Toto prohlášení nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018